Taipei & new Taipei city , Taiwan

Taoyuan City , Taiwan

Shenzhen City , Guangdong , China